a
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipi. Suspendisse ultrices hendrerit a vitae vel a sodales. Ac lectus vel risus suscipit sit amet hendrerit a venenatis.
12, Some Streeet, 12550 New York, USA
(+44) 871.075.0336
silverscreen@edge-themes.com
Links
Follow Us

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád

Všeobecně

 1. Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem (dále jen Obchodní podmínky) se řídí veškeré vaše nákupy vstupenek na akce filmového festivalu, divácké předplatné nebo zboží z festivalového merchandisingu uskutečněné prostřednictvím prodejní sítě naší společnosti Občanské sdružení pro Evropskou multikulturní společnost, z.s. Naší prodejní sítí se rozumí on-line propojená prodejní místa (tzn. naše vlastní prodejní místa a prodejní místa našich smluvních partnerů) a on-line prodej na webových stránkách na adrese www.novyruskyfilm.cz. Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřujete souhlas s těmito Obchodními podmínkami a zavazujete se jimi řídit.
 2. Tam, kde hovoříme o naší společnosti, máme na mysli naší společnost Občanské sdružení pro Evropskou multikulturní společnost, z.s., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, zastoupená předsedou Olga Kondrashina, IČ: 22667598, se sídlem Králův Dvůr u Berouna, Plzeňská 370, kor. adresa Lazarská 5, Praha 1, 11000. Kontakty: e-mail osems.praha@gmail.com, tel. +420 775 283 183.
 3. Zajišťujeme prodej a distribuci vstupenek na akce filmového festivalu, prodej diváckého předplatného a zboží z festivalového merchandisingu jménem a na účet jejich pořadatele, a to na základě pověření daného smlouvou s pořadatelem. Nákupem vstupenek na akce filmového festivalu, divácké předplatné nebo zboží z festivalového merchandisingu vzniká přímý právní vztah mezi vámi jako zákazníkem, který vstupenky na akce filmového festivalu, divácké předplatné nebo zboží z festivalového merchandisingu nakupuje, a pořadatelem, který vstupenky na akce filmového festivalu, divácké předplatné nebo zboží z festivalového merchandisingu prodává. Veškeré vaše nároky spojené se zakoupenou vstupenkou a vaším právem zúčastnit se akce, na kterou jste si tuto vstupenku zakoupili, proto směřují vždy vůči pořadateli akce, nikoliv vůči naší společnosti.
 4. Naše společnost žádným způsobem neodpovídá za konání akcí, které není pořadatelem, anebo za to, že se akce konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu akcí nebo jejich termínů či míst konání, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na akcích došlo, či za cokoliv, co by mělo v těchto akcích svůj původ. Neodpovídáme za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vám nebo jakékoliv třetí osobě vznikla v souvislosti s akcí. Zejména neodpovídáme za žádné výlohy, které by vám vznikly v souvislosti s akcí, její změnou, zrušením, konáním či nekonáním. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit u příslušného pořadatele akce.
 5. V souvislosti se vstupem na konkrétní akci jste vždy povinni dodržovat pravidla stanovená pořadatelem akce. Jste rovněž povinni podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání akce.
 6. Pořadateli každé akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky berete jako zákazník toto právo pořadatele na vědomí.
 7. Naše společnost žádným způsobem neodpovídá za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo naši prodejní síť. Zakoupené vstupenky v jakékoliv podobě (klasické papírové i E-Tickety a M-Tickety) vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití čárového kódu a čísla vaší vstupenky a kvůli tomu nemusíte na akci být vpuštěni. Zároveň důrazně nedoporučujeme nákup vstupenek z druhé ruky, vyvarujete se nepříjemnému překvapení, že na akci nebudete vpuštěni.

Nákup vstupenek na akce filmového festivalu a diváckého předplatného

 1. Při nákupu vstupenek na akce filmového festivalu a diváckého předplatného prostřednictvím našich webových stránek vás tyto stránky snadno a srozumitelně provedou celým procesem nákupu, včetně způsobu zaplacení ceny vstupenek a dalších úplat, které budete platit vedle samotné ceny vybraných vstupenek. Budete-li nakupovat vstupenky v prodejním místě naší prodejní sítě, poskytne vám všechny potřebné informace pracovník, který vás zde bude obsluhovat.
 2. Vstupenky na akce filmového festivalu a divácké předplatné se v naší prodejní síti prodávají v elektronické podobě, která je zákazníkům zasílána e-mailem či je zákazníkům umožněno stažení a/nebo vytisknutí tohoto druhu vstupenky prostřednictvím veřejné datové sítě internet (též jen E-ticket).
 3. S cenami jednotlivých vstupenek na akce filmového festivalu, s cenami a podmínkami diváckého předplatného prodávaných v naší prodejní síti budete seznámeni na webových stránkách na adrese www.novyruskyfilm.cz anebo s nimi budete seznámeni při jejich nákupu v prodejním místě naší prodejní sítě.
 4. Vedle ceny vstupenky na akce filmového festivalu a diváckého předplatného, která náleží pořadateli akce, a kterou mu prostřednictvím naší prodejní sítě platíte včetně případné daně z přidané hodnoty, kterou podle zákona obsahuje (dále v těchto Obchodních podmínkách též jen Vstupné), Vám mohou být naúčtovány ještě další úplaty, které náleží naší společnosti za to, že jste použili naši prodejní síť k nákupu vstupenky. Jedná se o tzv. Servisní poplatek a Transakční poplatek. S jejich výší budete vždy předem seznámeni při každém jednotlivém nákupu, ať již v příslušném nákupním okně, které se Vám otevře při nákupu vstupenky prostřednictvím webových stránek, anebo vám ji sdělí při nákupu v prodejním místě příslušný pracovník, který vás bude v prodejním místě obsluhovat. Vaše celková platba bude zahrnovat Vstupné, tedy cenu předmětné vstupenky, která náleží pořadateli akce, a dále úplatu v podobě Servisního poplatku a Transakčního poplatku, které náleží naší společnosti, budou-li v konkrétním případě účtovány. Pokud při nákupu vstupenky prostřednictvím webových stránek budete požadovat její doručení na vámi určenou adresu, bude vám naše společnost dále účtovat náhradu nákladů na doručení vstupenky, kterou nazýváme Doručovací poplatek. Tento Doručovací poplatek rovněž náleží naší společnosti a s jeho výší budete vždy seznámeni předem při každém jednotlivém nákupu v příslušném nákupním okně.
 5. Vstupenky na akce filmového festivalu a divácké předplatné na dobírku se nezasílají.
 6. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nemůžete od nákupu vstupenky na akce filmového festivalu a nákupu diváckého předplatného odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (tj. nelze využít možnosti odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu, která je jinak dána obecně u jiných nákupů přes internet), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době. Zákon proto v takovém případě neposkytuje zákazníkovi možnost od smlouvy uvedeným způsobem odstoupit.

 

Reklamační řád vstupenek na akce filmového festivalu a diváckého předplatného

 1. Veškeré reklamace vstupenek na akce filmového festivalu a diváckého předplatného zakoupených v naší prodejní síti se řídí těmito Obchodními podmínkami.
 2. Zaplacené vstupné na akce filmového festivalu a divácké předplatné ani jakékoliv jiné částky, které zaplatíte v souvislosti s nákupem vstupenek na akce filmového festivalu a diváckého předplatného v naší prodejní síti, se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.
 3. Zakoupená vstupenka na akce filmového festivalu a divácké předplatné se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky vám nebude vstupenka nahrazována novou a nebude vám poskytnuta žádná náhrada. Zůstatek na zakoupeném diváckém předplatném se nevrací
 4. V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení akce, budete vyrozuměni prostřednictvím kontaktních údajů, které jste při nákupu vstupenek poskytli (zejména e-mail), o tom, že akce je zrušena. Nicméně vám nijak neodpovídáme, pokud vás nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud obdržíte včas odeslané vyrozumění o zrušení akce se zpožděním.
 5. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení akce, budeme vracet níže popsaným způsobem vstupné  pouze do výše prostředků, které nám pořadatel za tím účelem poskytne, neboť jednáme pouze jménem a na účet pořadatele akce. Pokud zrušená akce je součástí balíčků diváckého předplatného, budete mít možnost si vybrat jinou akci z balíčků diváckého předplatného nebo požádat o vracení vstupného pouze do výše prostředků, které nám pořadatel za tím účelem poskytne. V části, v níž nebudou vaše nároky takto uspokojeny, vám odpovídá výhradně pořadatel zrušené akce. 
 6. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení akce, na kterou jste si v naší prodejní síti již vstupenku (vč. diváckého předplatného) koupili, zaplatili, ale dosud nepřevzali anebo vám nebyla dosud odeslána, bude vám s výhradou ustanovení bodu 18. Obchodních podmínek Vstupné vráceno prostřednictvím vaší platební karty, kterou jste vstupenku zaplatili, nebo na účet, ze kterého naše společnost platbu za vstupenku obdržela. 
 7. Dojde-li k úplnému zrušení akce, na kterou jste si v naší prodejní síti řádně zakoupili, zaplatili a převzali vstupenku (vč. diváckého předplatného), bude postup při vracení Vstupného následující:

Pokud byla vstupenka (platí i pro divácké předplatné) zakoupena v konkrétním prodejním místě naší prodejní sítě, bude vám Vstupné s výhradou ustanovení bodu 19. Obchodních podmínek vyplaceno, pokud se dostavíte se svou vstupenkou (platí i pro divácké předplatné) bez zbytečného odkladu do prodejního místa, ve kterém jste ji zakoupili. Vzhledem k tomu, že naše společnost jedná jménem a na účet pořadatele zrušené akce, může být na pokyn pořadatele určeno jiné konkrétní místo, ve kterém bude vstupné vracet sám pořadatel. V případě, že bude prodejní místo, kde jste vstupenky (platí i pro divácké předplatné) zakoupili, zrušeno či mimo provoz, je možné tyto vstupenky (platí i pro divácké předplatné) vrátit ve společnosti Občanské sdružení pro Evropskou multikulturní společnost, z.s. na adrese Lazarská 5, Praha 1, 11000 nebo je zaslat poštou na adresu Králův Dvůr u Berouna, Plzeňská 370. Náklady na poštovné a balné se nevrací;

Nebude-li na pokyn pořadatele určeno konkrétní místo, ve kterém bude vstupné (platí i pro divácké předplatné) vracet sám pořadatel, máte rovněž možnost odeslat vstupenku (platí i pro divácké předplatné) na zrušenou akci přímo naší společnosti na adresu: Králův Dvůr u Berouna, Plzeňská 370. Bude-li vstupenka (platí i pro divácké předplatné) na zrušenou akci na tuto adresu bez zbytečného odkladu doručena, bude vám vstupné s výhradou ustanovení bodu 19. Obchodních podmínek vráceno bankovním převodem na účet, který nám za tím účelem písemně sdělíte;

Pokud jste vstupenku na zrušenou akci (platí i pro divácké předplatné) zakoupili prostřednictvím našich webových stránek ve formě E-ticket, zašlete vaši reklamaci na e-mailovou adresu: shop@novyruskyfilm.cz nebo písemně na adresu: Králův Dvůr u Berouna, Plzeňská 370. S výhradou ustanovení bodu 19. Obchodních podmínek vám bude Vstupné vráceno prostřednictvím vaší platební karty, kterou jste vstupenku zaplatili, nebo na účet, ze kterého naše společnost platbu za vstupenku obdržela;

Pokud byla vstupenka na zrušenou akci (platí i pro divácké předplatné) zakoupena v rámci hromadné objednávky přes obchodní oddělení naší společnosti, musí být doručena naší společnosti bez zbytečného odkladu na naši adresu: Králův Dvůr u Berouna, Plzeňská 370. Vstupné bude v těchto případech vždy vráceno pouze osobě, která v rámci hromadné objednávky vstupenku zaplatila; avšak vždy s výhradou ustanovení bodu 19. Obchodních podmínek. Bude-li vstupenka na zrušenou akci (platí i pro divácké předplatné) zakoupená v rámci hromadné objednávky přes obchodní oddělení naší společnosti předložena k reklamaci v jiném prodejním místě než je prodejní místo v Pasáži Rokoko, budou takto reklamované vstupenky z hromadné objednávky (platí i pro divácké předplatné) nejprve postoupeny k vyřízení reklamace obchodnímu oddělení naší společnosti, kam budou doručeny do tří pracovních dnů od jejich převzetí od zákazníka. Vstupné bude v těchto případech vždy vráceno pouze osobě, která jej v rámci hromadné objednávky zaplatila, avšak vždy s výhradou ustanovení bodu 19. Obchodních podmínek.

 1. Bude-li vstupné vraceno postupem podle bodů 18. a 19., vrátíme Vám též zaplacený Servisní poplatek a Transakční poplatek. V případě uvedeném v bodě 20. se nevrací Doručovací poplatek.
 2. Jakékoliv jiné reklamace, než které se opírají o skutečnost, že akce byla pořadatelem zcela zrušena, budeme vždy postupovat k vyjádření anebo přímému vyřízení pořadateli. Zde se rovněž plně uplatní ustanovení bodů 3. až 6. shora. O stanovisku pořadatele k reklamaci budete vyrozuměni do 30 dnů. Na vaši žádost vám samozřejmě poskytneme přímý kontakt na pořadatele.
 3. Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou naší společnosti na tuto její e-mailovou adresu: shop@novyruskyfilm.cz anebo písemně na adresu: Králův Dvůr u Berouna, Plzeňská 370.
 4. U naší společnosti nelze žádným způsobem reklamovat jakoukoliv vstupenku (platí i pro divácké předplatné), kterou jste nezakoupili v naší prodejní síti.

Zákaz dalšího obchodování se vstupenkami

 1. Vstupenky (platí i pro divácké předplatné) zakoupené v naší prodejní síti nejsou primárně určeny k tomu, aby se s nimi dále obchodovalo nebo spekulovalo. Pořadatel nás pověřil k prodeji vstupenek (platí i pro divácké předplatné) osobám, které mají zájem se zúčastnit dané Akce, ovšem nepřeje si, aby se tyto vstupenky staly předmětem sekundárního obchodu. Upozorňujeme vás tedy na to, že někteří pořadatelé mohou přijmout patřičná opatření mající za cíl zabránit nežádoucím spekulacím se vstupenkami.

Distribuce zboží z festivalového merchandisingu

 1. Kupující je oprávněn si nechat zaslat zboží do místa určení nebo je oprávněn zboží odebrat na adrese Lazarská 5, 110 00 Praha – Staré město, zvonek Essential Communication, 2. patro, otevírací doba: po-pa 10:00 – 17:00. V případě zaslání zboží je prodávající povinen expedovat dodávku maximálně do 3 pracovních dnů, není-li dohodnuto jinak, ode dne, kdy mu bude kupujícím uhrazena vyfakturovaná kupní cena či záloha kupní ceny. Za den úhrady je považován den, kdy byla fakturovaná částka připsána ve prospěch účtu prodávajícího.
 2. Kupující je povinen zboží prohlédnout a převzít. V případě odmítnutí řádně dodaného zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodávajícího související s daným obchodním případem, jakož i škodu vzniklou prodávajícímu.
 3. V případě doručování zboží prostřednictvím dopravce je kupující povinen při převzetí zboží před podpisem soupisky zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listě. Pokud tyto nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal nebo originální jedinečná páska, či u paletových zásilek nesouhlasí počet balíků na paletě, je kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce a sepsat s ním zápis o škodě, případně zboží odmítnout jako celek, a následně pak o této skutečnosti informovat bezodkladně prodávajícího.

Závěrem

 1. Pokud by bylo některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
 2. V případě, že dojde mezi pořadatelem Akce a vámi, jste-li spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci pořádanou pořadatelem či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Můžete rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Totéž platí, dojde-li ke spotřebitelskému sporu mezi vámi a naší společností.
 3. Naše společnost si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky aktualizovat.

 

Občanské sdružení pro Evropskou multikulturní společnost, z.s.

3.1.2020